Проекти

Мобилно приложение с добавена реалност

 

Административен Договор № МДР-ИП-01–55/ 14.08.2023г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект
№ BG14MFOP001-4.114-0004-C01, финансиран по Програма
за морско дело и рибарство 2014-2020г.

Наименование на проекта:„Изграждане на обща
информационна система-мобилно приложение с добавена
реалност, за представяне на туристическите обекти в
рибарската територия “

Цел на проекта:Повишаване атрактивността на средата,
свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в
полза на рибарските общности в територията на МИРГ ВЗР,
чрез изграждане на обща информационна система-мобилно
приложение с добавена реалност, за представяне на
туристически обекти в рибарската територия;

Бенефициент: Сдружение БЪДЕЩЕ ЗА ТРИГРАД
Обща стойност на проекта:195 468,00лв.,от които 166
147,80лв. европейско и 29 320,20лв. национално
съфинансиране.

Начало:14.08.2023
Край:30.11.2023

 

 

Проект “Почистване на река Триградска”

 

Административен Договор № МДР-ИП-01 – 49/ 03.08.2023г.
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
проект № BG14MFOP001-4.115-0003-C02, финансиран по
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.
Наименование на проекта: „Почистване на река Триградска”“
Цел на проекта:
Защита на околната среда в рибарската територия, с цел
запазване на тяхната привлекателност, обновяване и
развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение на
природното и културно наследство от СВОМР на МИРГ ВЗР,
чрез почистване на река Триградска, община Девин;
Бенефициент: Сдружение “Бъдеще за Триград”
Обща стойност на проекта: 40 304,36лв., от които
34 258,71лв. европейско и 6 045,65лв. национално
съфинансиране.
Начало:03.08.2023
Край:30.11.2023

 

 

Вижте още